Nghiệp vụ Xuất kho và các bút toán định khoản kế toán


Video đang hot


BẤM ĐỂ XEM

Nghiệp vụ Xuất kho và các bút toán định khoản

Kế toán HYP giới thiệu một số: Nghiệp vụ Xuất kho và các bút toán định khoản

Bạn đang đọc: Nghiệp vụ Xuất kho và các bút toán định khoản kế toán

1.   Xuất nguyên vật liệu cho sản xuất

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nhiệm vụ xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất, thường thì sẽ phát sinh những hoạt động giải trí sau :

 1. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất hoặc đơn hàng của khách hàng trong kỳ, trưởng bộ phận sản xuất sẽ lập lệnh sản xuất cho các phân xưởng
 2. Căn cứ vào lệnh sản xuất kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ đề nghị xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất
 3. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 4. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 5. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

B.   Định khoản

Nợ TK 154, 641, 623, 627,…
Có TK 152                           Nguyên liệu, vật liệu

2.   Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu yếu xuất nguyên vật liệu sử dụng cho hoạt động giải trí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản hoặc thay thế sửa chữa lớn TSCĐ, thường thì sẽ phát sinh những hoạt động giải trí sau :

 1. Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa
 2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 5. Bộ phận đề xuất nhận nguyên vật liệu, sau đó đem đi đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

B.   Định khoản

Nợ TK 241                      Xây dựng cơ bản dở dang
Có TK 152                 Nguyên liệu, vật liệu

3.   Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đi góp vốn, đầu tư vào công ty khác

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu yếu xuất nguyên vật liệu, hàng hoác đưa đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh thương mại đồng trấn áp hoặc vào công ty link, thường thì sẽ phát sinh những hoạt động giải trí sau :

 1. Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho nguyên vật liệu, hàng hóa
 2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 5. Bộ phận đề xuất nhận nguyên vật liệu, hàng hóa, sau đó đem đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát hoặc vào công ty liên kết

B.   Định khoản

Nợ TK 222, 223
Có TK 152, 156

4.   Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đưa đi gia công, chế biến

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu yếu xuất nguyên vật liệu, sản phẩm & hàng hóa để đem đi gia công, chế biến, thường thì sẽ phát sinh những hoạt động giải trí sau :

 1. Bộ phận chịu trách nhiệm mang hàng hóa đi gia công, chế biến sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa
 2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 5. Bộ phận đề xuất nhận nguyên vật liệu, hàng hóa, sau đó đem đi gia công, chế biến

B.   Định khoản

Nợ TK 154                      Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Có TK 152, 156

5.   Xuất kho bán hàng

Xem thêm: Quy trình sản xuất phim giới thiệu doanh nghiệp – Filmciti Production

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nhiệm vụ xuất kho bán vật tư, sản phẩm & hàng hóa, thường thì sẽ phát sinh những hoạt động giải trí sau :

 1. Nhân viên bán hàng đề nghị xuất kho hàng bán
 2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 5. Nhân viên nhận hàng và giao lại cho khách hàng

B.   Định khoản

Nợ TK 632                           Giá vốn hàng bán
Có TK 152, 155, 156…

6.   Xuất hàng hóa mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu yếu xuất kho sản phẩm & hàng hóa để đem đi biếu, Tặng hoặc đưa vào sử dụng nội bộ, thường thì sẽ phát sinh những hoạt động giải trí sau :

 1. Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa
 2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 5. Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó đem đi biếu, tặng hoặc đưa vào sử dụng
 6. Kế toán ghi nhận doanh thu, chi phí bán hàng nội bộ

B.   Định khoản

Nợ TK 632                      Giá vốn hàng bán
Có TK 156                 Hàng hóa

7.   Xuất hàng gửi bán đại lý

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu yếu xuất hàng mang đi gửi bán tại những đại lý, thường thì sẽ phát sinh những hoạt động giải trí sau :

 1. Bộ phận chịu trách nhiệm mang hàng đi gửi bán tại các đại lý sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa
 2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 5. Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó đem đi gửi bán tại các đại lý

B.   Định khoản

Nợ TK 157                  Hàng gửi bán
Có TK 156             Hàng hóa

8.   Xuất hàng cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc để bán

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu yếu xuất hàng cho những đơn vị chức năng hạch toán nhờ vào để bán, thường thì sẽ phát sinh những hoạt động giải trí sau :

 1. Căn cứ vào lệnh điều động nội bộ của công ty về việc chuyển hàng cho các đơn vị trực thuộc hoặc cửa hàng ở khác địa phương, bộ phận chịu trách nhiệm sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa
 2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 5. Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó vận chuyển tới các đơn vị hạch toán phụ thuộc

B.   Định khoản

1. Trường hợp sử dụng phiếu xuất kho kiêm luân chuyển nội bộ

Nợ TK 157                  Hàng gửi đi bán
Có TK 156             Hàng hóa

2. Trường hợp sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng

Xem thêm: Công Ty Sản Xuất Khẩu Trang Y Tế Theo Yêu Cầu Giá Sỉ

Nợ TK 632                  Giá vốn hàng bán
Có TK 156             Hàng hóa

Source: https://dvn.com.vn
Category: Sản Xuất

Nghiệp vụ Xuất kho và các bút toán định khoản kế toán
Nguồn:

Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam.

Sun_20_Mar_2022_20:40:45_+0000 #